آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بي حسي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب حس كنيد كه تمام اعضاى بدنتان بى‏حس شده است، به اين معنا است كه احتمالا دچار بيمارى مى‏شويد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

دچار بيحسي شده ايد : موفقيت و نتايج عالي در كارها

پاي شما بيحس شده است : شادي

باوزي شما بيحس شده : موفقيت بزرگ

دست راست شما بي حس شده : يك دوست به ملاقاتتان مي آيد .

دست چپ شما بيحس شده : يك ميهمان ناخوانده

بدن فرزندانتان بيحس شده : پول فراوان .

www.aradpardaz.com