آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بي نظم

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه آدم بى‏نظمى هستيد، به اين معنا است كه بايد در انجام كارها دقت بيشترى كنيد.

www.aradpardaz.com