آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پادگان

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن پادگان در خواب، نشانه‏ى آن است كه محل زندگيان را تغيير خواهيد داد. اگر در خواب خود را در حياط پادگان ديديد، نشانه‏ى آن است در يكى از كارهايتان دچار شك مى‏شويد. اگر خواب ببينيد كه پادگان را ترك مى‏كنيد، بيانگر داشتن اوقات خوش است. پادو

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن پادو در خواب بيانگر آشنايى با افراد غيرقابل اعتماد است. اگر زنى در خواب ببيند كه در جايى مشغول پادويى است، بيانگر دخالت در يك كار احمقانه است.

www.aradpardaz.com