آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پيشرفت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد كه در شغلتان پيشرفت كرده‏ايد، يعنى به مقامات بالايى دست پيدا خواهيد كرد. اگر خواب ببينيد اطرافيانتان در كارهايشان پيشرفت كرده‏اند، به معنى آن است كه رابطه‏ى نزديك‏ترى با دوستانتان برقرار خواهيد كرد.

www.aradpardaz.com