آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تهيدست

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد، فقير شده‏ايد، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. مشاهده‏ى افراد فقير و تهيدست در خواب، به اين معنا است شخصى از شما درخواست كمك دارد.

www.aradpardaz.com