آدرس  تعبير خواب جامع > حرف چ >

چرم بز

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن چرم بز در خواب ، نشانة آن است كه از جايي غير منتظره به شما كمك بزرگي خواهد شد .

www.aradpardaz.com