آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ه >

هراسان

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد كه هراسان و پريشان هستيد، بيانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

www.aradpardaz.com