آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

ويرانه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب خانه‏ى خود را ويرانه‏اى ببينيد، بيانگر آن است كه در زمان خوشى‏ها ناگهان دچار شكست و نااميدى خواهيد شد.

www.aradpardaz.com