آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

ناتوان

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب احساس ناتوانى كنيد، نشانه‏ى آن است كه حادثه‏ى ناگوارى پيش رو خواهيد داشت. اگر در خواب شخص ناتوانى را ببينيد، يعنى دچار خسارت مى‏شويد.

www.aradpardaz.com