آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نوراني

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب چهره‏هاى نورانى ببينيد، نشانه‏ى آن است كه بايد مراقب خود باشيد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه ماه و ستارگان نورهايى غيرعادى از خود به زمين مى‏افكنند، بيانگر آن است كه حادثه‏ى ناگوارى پيش رو داريد.

www.aradpardaz.com