آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

احترام

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

به شما احترام مي گذارند : زندگي شما مملو از شادي ميشود.

شما احترامتان را از دست ميدهيد : يكي از دوستانتان ميميرد .

به اشخاص ديگر احترام ميگذارند : ضرر مالي

www.aradpardaz.com