آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

ارکيده

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب گل اركيده : خوشبختي

شما گل اركيده داريد : شانس و شادي

اركيده ميخريد : يك زندگي آسوده

به يك زن شوهردار اركيده هديه ميدهيد : مراقب دوستان حسود باشيد.

به يك زن مجرد اركيده هديه مي دهيد : نامزدي

يك زن جوان خواب ببيند كه اركيده دريافت ميكند:نامزدي در پيش است .

www.aradpardaz.com