آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

ازدياد

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب ازدياد : موفقيت براي نقشه هايتان

ازدياد پول : كارهايتان به ناكامي بر ميخورند و پولتان را هدر ميدهيد.

ازدياد املاك : اموالي كه متعلق به شماست از دستتان ميروند.

دارايي و ثروت ديگران ازدياد پيدا مي كند : مراقب رقيب باشيد.

www.aradpardaz.com