آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آزمايش

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

قابليت شما را آزمايش ميكنند : اشياء پر ارزش گمشده را پيدا مي كنيد.

يك دكتر روي شما آزمايش مي كند : يك راز فاش خواهد شد.

وفاداري همكارتان را مورد آزمايش قرار ميدهيد : مراقب رقيب باشيد.

ديگران از شما آزمايش ميكنند : رنج و غم

www.aradpardaz.com