آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آفريقا

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب افريقا : منفعت مالي

افريقا را روي نقشه مشاهده مي كنيد : دارايي شما ازياد پيدا مي كند.

به تنهايي به افريقا سفر مي كنيد : دوستان جديد پيدا مي كنيد

با ديگران به افريقا سفر مي كنيد : مرتكب كارهاي بي دليل و قابل سرزنش خواهيدشد .

رفتن به افريقا : شادي بزرگ

از افريقا بر مي گرديد : مصيبت بزرگي در انتظارشماست .

شما به افريقا تبعيد شده ايد : شانس و خوشبختي.

www.aradpardaz.com