آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

افسانه

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

يك افسانه تعريف مي كنيد : يك اتفاق مهم و خوشايند رخ مي دهد .

ديگران يك افسانه تعريف مي كنند : بايد در فكر اصلاح زندگيتان باشيد .

براي بچه ها افسانه تعريف مي كنيد : يك شادي بزرگ

www.aradpardaz.com