آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اقاقيا

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب گل اقاقيا در فصل : ناكامي و مصيبت بزرگ در انتظار شماست .

خواب گل اقاقيا خارج از فصل : آرزوهايتان برآورده مي شود .

به شما گل اقاقيا مي دهند : شما يك دوست صادق داريد .

گل اقاقيا را بو مي كنيد : اوقات خوشي فرامي رسد.

www.aradpardaz.com