آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آمريکا

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب سرزمين امريكا : افراد بسياري بدخواه شما هستند.

شما امريكايي هستيد : در دوران پيري خوشبخت خواهيد بود .

امريكا را روي نقشه مي بينيد : شادي بزرگ

شما در امريكا هستيد : بواسطه سعي و كوشش بسيار خوشبخت خواهيد بود .

به تنهايي سفري به امريكا مي كنيد : بزودي ازدواج خواهيد كرد.

با ديگران به امريكا سفر مي كنيد : ثروت و خوشبختي

از امريكا به خارج سفر مي كنيد : ماجراها از شما دور ميشود .

شما را از امريكا بيرون مي كنند :كارهايتان را از روي بي فكري انجام مي دهيد .

شما را به امريكا تبعيد مي كنند : شما را به ناحق متهم مي كنند .

www.aradpardaz.com