آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

انتظار

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب ببينيد كه منتظر كسي هستيد : يك دوست بد به شما نزديك است .

منتظر هستيد آماده براي عمل : يك دوست ميخواهد پنهاني به شما كمك كند .

منتظر رسيدن كسي هستيد كه دوستش داريد : ايام خوش شروع مي شود .

www.aradpardaz.com