آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

انضباط

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب انضباط : شما را مواخذه و سرزنش خواهند كرد .

شما باعث نظم و انضباط ديگران مي شويد : يك حادثه در پيش است كه باعث وحشت شما خواهد شد .

ديگران شما را مطيع انضباط مي كنند : قانون شما را تنبيه مي كند .

در يك زندان به انضباط زياد توجه نمي كنيد : صحبتهاي ديگران به شما صدمه مي زند .

شما به بچه ها انضباط ياد مي دهيد : توجه بيشتري به اعمالتان داشته باشيد .

www.aradpardaz.com