آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بادنما

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

به يك بادنما نگاه مي كنيد : ديگران از شما تعريف مي كنند .

مسير بادنما از شمال به جنوب مي چرخد : ضرر مالي

بادنما از جنوب به طرف شمال مي چرخد : منفعت مالي.

www.aradpardaz.com