آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بوسيدن

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك بوسه : يك غم بزرگ

معشوق خود را درهنگام روز مي بوسيد : شانس بر ضد شماست .

معشوق خود را در هنگام شب مي بوسيد : خطر

مادر خود را مي بوسيد : موفقيت

پدر خود را مي بوسيد :شادي

برادر يا خواهر خود را مي بوسيد : خوشي و لذت

شوهر يا زن خود را مي بوسيد : خوشبختي در زندگي زناشويي .

دستهاي شخصي را مي بوسيد :شانس به شما لبخند مي زند .

صورت شخصي را مي بوسيد : موفقيت شما به اوج مي رسد .

يك زن شوهردار را مي بوسيد : ناكامي شما را تهديد مي كند .

يك زن تنها را مي بوسيد : به شما خيانت خواهد شد.

شخصي را كه مرده است در خواب مي بوسيد : عمر شما طولاني خواهد بود.

يك دوست را مي بوسيد : شكست كامل در كارها

زمين را مي بوسيد : شرمساري

پشت يكنفر را مي بوسيد : يك زن شما را فريب ميدهد .

www.aradpardaz.com