آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بي شرم

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك آدم بي شرم : 1- كمبود فروتني و تواضع

2- ناكامي در عشق

ديگران به شما بي شرمي مي كنند : 1- كارهاي شما بسيار مغشوش خواهند شد .2-دوستان شما را فريب مي دهند .

يك بي شرم را سرزنش مي كنيد : روابط عشقي ناكام

www.aradpardaz.com