آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بي عقل

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما كارهايي از روي بي عقلي مي كنيد : پول بدست مي آوريد .

ديگران بي عقلي مي كنند : شادي ناخواسته

بچه ها بي عقلي مي كنند : پول

معشوق شما بي عقل است : بايد بكلي مسير زندگيتان را عوض كنيد .

دو دوست كه هر دو بي عقلند : آنها هر دو زجر خواهند كشيد .

www.aradpardaz.com