آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بي گناه

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما بي گناه هستيد : شما  خيلي پرشور و هيجان هسنيد .

شما مي دانيد كه بي گناه نيستيد : موقعيت بسيار مهمي بدست خواهيد آورد.

يك شخص بي گناه را محكوم كرده اند : پول و         خوشبختي در انتظار شماست .

افراد خانواده بي گناه هستند : بحثهاي بسيار دشوار درباره كارتان در پيش داريد .

www.aradpardaz.com