آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کليدان

 

محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه كليددان را بگشود، دليل است كار دنيا بر وي گشاده شود. اگر كليددان را نتوانست گشودن، به خلاف اين است.

www.aradpardaz.com