آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ش >

شيطرنج

 

بدانكه شيطرنج داروئي است كه خوردن آن، دليل بر مضرت باشد و نقصان مال، و ديدن آن درخواب، خيري نباشد و دليل بر مضرت كند.

www.aradpardaz.com