آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سقنقور

 

ماهي است كه در ميان ديگ بود. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند ماهي سقنقور داشت، دليل كه كار دنيائي او راست شود و به كام دل رسد، اما دين او ضعيف بود و بعضي از معبران گويند، دليل بر كراهت او بود.

www.aradpardaz.com