آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سيسنبر

 

اگر در خواب سيسنبر بيند، دليل كه نامش به خير و نيكي منتشر گردد. اگر بيند در زمين او سيسنبر بود، همين دليل كند. اگر برخلاف اين بيند، دليل بر رنج كند.

www.aradpardaz.com