آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره البقره

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي بيند سوره بقره خواند، تاويلش عمر دراز بود و بر بلاها صابر بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

سوره بقره كامكاري بود و خواندن آن در خواب، از دشمنان نجات بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

صادق القول گردد

www.aradpardaz.com