آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الفاطر

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر ديد سوره فاطر مي خواند، دليل كه عاقبتش نيكو شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

درنعمت بر وي گشاده شود.

www.aradpardaz.com