آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره ص

 

اگر در خواب ديد كه سوره ص مي خواند، دليل كه مالش زياد شود و بزرگ گردد.

www.aradpardaz.com