آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره ق

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر ديد سوره ق مي خواند، دليل است به طاعات و عبادات مشغول گردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

حق تعالي روزي بر وي فراخ گرداند.

www.aradpardaz.com