آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الرحمن

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره رحمن مي خواند، دليل است از سخنهاي دروغ اجتناب نمايد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

سيرت نيك و راه دين گزيند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

مال يابد.

www.aradpardaz.com