آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الحديد

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره حديد مي خواند، دليل كه روزي به رنج و سختي يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

توفيق طاعت يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

در راه دين ستوده شود.

www.aradpardaz.com