آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الحاقه

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره الحاقه مي خواند، دليل كه بر نعمت و مالي كه حق تعالي داده باشد ترسد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

سيرتِ حق گزيند و ناصرِ حق گردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

در طريقِ حق كوشد.

www.aradpardaz.com