آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره النباء

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه سوره نبأ مي خواند، دليل ترس كار بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

كارش بزرگ شود و نامش بلند گردد.

www.aradpardaz.com