آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الطارق

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره طارق مي خواند، دليل او را فرزندي آيد نيكو.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

كارهاي دشوار بر وي آسان گردد

www.aradpardaz.com