آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره البينه

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره بينه مي خواند، دليل كه با توبه از دنيا برود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

مردان را به راه راست دارد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

گروهي را به راه راست دارد.

www.aradpardaz.com