آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره القريش

 

اگر بيند اين سوره قريش مي خواند، دليل كه از ترس ايمن شود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

كسي را نصيحت كند به راه دين.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

با خلق احسان نمايد و او را دوست دارند.

www.aradpardaz.com