آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خارپشت

 

محمدبن سيرين گويد: خارپشت درخواب، دشمني است زشت ديدار و بدخوي. اگر بيند خارپشت را بكشت، دليل كه دشمني را قهر كند. اگر بيند كه گوشتِ خارپشت ميخورد، دليل كه به قدر آن از مال دشمن بخورد. اگر بيند خارپشت او را بگزيد، دليل است از آن كس وي را گزند رسد، خاصه بيند كه از زخم آن، خون همي رفت.

www.aradpardaz.com