آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نو بودن

 

محمدبن سيرين گويد:

هر چيز نو كه به خواب بيند، دليل خير و بركت است.

www.aradpardaz.com