دليل بود بر مردي بدخوي و سخن چين.

www.aradpardaz.com