آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اعلاميه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

اعلانيه خبرهاي غير منتظره
خواندن اعلانيه : شخصي به شما اهانت خواهد کرد
چاپ کردن : ارتقاء شغلي
دست به دست دادن : کار بد
چسباندن : اتلاف وقت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد اعلاميه اي را پخش مي كنيد ، علامت آن است كه به علت دعوا و مشاجرات ، كارتان به دادگاه كشيده خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد اعلاميه اي را چاپ مي كنيد ، نشانة آن است كه اخباري ناخوشايند خواهيد شنيد .

www.aradpardaz.com