آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اقيانوس

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

اقيانوس : سفري بزرگ

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن اقيانوس آرام در خواب ، براي ملوانان نشانة سفرهايي سود آور و دلپذير است . براي تجار نشانة دادوستد هايي پر منفعت است ، براي جوانان نشانة وصال و يافتن همسري زيبا است .

2ـ اگر در خواب اقيانوس را از فاصله اي دور ببينيد و صداي تصادم امواج را با بدنة كشتي ها بشنويد ، نشانة آن است كه اوقاتي پر از تشنج د رمحيط خانواده خواهيد داشت .

3ـ اگر خواب ببينيد امواج كف آلود اقيانوس ، ساحل را مي ليسد ، علامت آن است كه زير كانه از چنگ دشمنان خواهيد گريخت .

4ـ اگر خواب ببينيد عمق اقيانوس آنقدر كم است كه مي توانيد به راحتي در آن راه برويد ، علامت آن است كه كسب موفقيت با سختي و اندوه آميخته است .

5ـ اگر با كشتي از اقيانوس آرام بگذريد ، علامت آن است كه در زندگي طعم سعادت و خوشبختي را خواهيد چشيد .

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك اقيانوس آرام : زندگي زناشوئي شما به شدت آشفته مي شود .

يك اقيانوس طوفاني : به مشكلات متعددي بر خواهيد خورد .

موجهاي اقيانوس به كشتي شما مي خورد : در امور      كاري يك مصيبت در پيش است .                            

در هواي خوب شما سواربر كشتي روي اقيانوس           هستيد : كارهاي شما بخوبي پيش خواهد رفت .

در هواي طوفاني شما سوار بر كشتي روي اقيانوس هستيد : مشكلات بسيار بزرگ

روي يك كشتي در حال غرق شدن در اقيانوس هستيد : ماجراي عشقي شما همين جا تمام مي شود.

 

 

www.aradpardaz.com