آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مارچوبه

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه مارچوبه از زمين به وقت خود جمع مي كرد دليل منفعت بود. اگر خام خورد مضرت است.

www.aradpardaz.com