آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ه >

هندوانه

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

ديدن هندوانه در خواب بسيار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسيده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنيد.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن هندوانه بيماري بود

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

ديدن هندوانه در خواب ، نشانة بيمار شدن و دست زدن به اقدامات ناموفق است .

خوردن هندوانه در خواب ، دلالت بر كاري شتابزده دارد كه موجب نگراني شما خواهد شد .

ديدن هندوانه هاي در حال رشد ، علامت آن است كه گرفتاري فعلي نتيجة مساعدي به دنبال خواهد داشت .

اگر در خواب هندوانه ببينيد، به اين معنا است كه سلامتى شما در خطر است.

اگر در خواب مشاهده كنيد كه هندوانه خورده‏ايد، به اين معنا است كه مرتكب اشتباهى خواهيد شد.

www.aradpardaz.com