آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پرستيدن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

پرستيدن شما به سخره گرفته خوايد شد

www.aradpardaz.com