آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

ماميزان

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن ماميزان به خواب و خوردن آن، دليل بيماري بود. اگر بيند ماميزان از بهر دردِ چشم به چشم كشيد. دليل كه كاري كن كه او را از آن ثواب حاصل شود.

www.aradpardaz.com