آدرس  تعبير خواب جامع > حرف چ >

چسب زخم

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

چسب زخم : اوضاع نا مساعد

چسب زخم بر روي جراحت چسباندن : کمک کردن به همنوعان

چسب زخم داشتن: کساني که به شما تعرض ميکنند ببخشيد

www.aradpardaz.com